การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์
2.การขอเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
3.การปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2562
4.การปรับปรุงหลักสูตรการบริหารการศึกษา ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2562

1,072 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*