ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม            ประธานการตรวจประเมิน
ดร.ศิวพร พยัคฆนันท์                   กรรมการ
อ.ปิยะณัฐ ศรีชะตา                       กรรมการและเลขานุการ
นายชูสกุล เกษฎา                       ผู้ช่วยเลขานุการ

2.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ดร.ประยงค์ หัตถพรหม                    ประธานการตรวจประเมิน
อ.สุขใจ สมพงษ์พันธุ์                       กรรมการ
อ.ดร.จนัญญา วงศ์เสนา จงศิริ          กรรมการและเลขานุการ
น.ส.อาภากร คำนาทิพย์                    ผู้ช่วยเลขานุการ


โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร 
เข้าร่วมประเมินและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ณ ห้องรับรองวิทยากรและห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 4

96 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*