โครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 30 สิงหาคม เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง  เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  ประจำปีงบประมาณ  2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้คณาจารย์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  และผู้สนใจทั่วไป  ได้รับความรู้  ความเข้าใจในหลักการ  แนวทางและเทคนิค  การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย  และการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ  ระดับชาติและนานาชาติเพื่อให้คณาจารย์  และผู้สนใจทั่วไป  สามารถเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย  สำหรับลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลและเป็นที่ยอมรับได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความคิดเห็นตลอดจนประสบการณ์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

201 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*