การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การแสดงตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564
3.รายงานผลการกำกับติดตาม การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4.งบประมาณ ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
5.(ร่าง) ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุรินทร์ (1 มิถุนายน 2563-31 พฤษภาคม 2564)
6.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญาตรี ประจำภาครียนที่ 2/2563 (ครั้งที่ 1)
7.การขอแก้ไขระดับคะแนนและผลการเรียน
8.การยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ ( Che qa online)
9.การเตรียมอาจารย์ทดแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรเดิมที่เกษียณอายุราชการ
10.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์

579 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*