การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.รายงานผลการกำกับติดตาม การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2.ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1 มิถุนายน 2563-31 พฤษภาคม 2564)
3.รายการค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกิจกรรม EDU RUN 2021 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง”
4.โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
5.การขอรับทุนอุดหนุนบทความภาษาไทยที่นำเสนอในการประชุมในประเทศโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองให้นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ของ อ.เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ
6.การขอปิดหลักสูตรครุศสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
7.การขอเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
8.หลักสูตรอบรมพัฒนาคณาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

2,744 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*