โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยคณะครุศาสตร์มีนักศึกษา 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา สาขาพลศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา และสาขาวิยาศาสตร์การกีฬา รวมจำนวน 300 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ศึกษาใหม่ ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก มีระบบการจัดการศึกษา และมีระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่นักศึกษาใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้อีกมากมาย ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้นักศึกษษทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะครุศาสตร์ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเอง
2.เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตการศึกษาในคณะครุศาสตร์
3.เพื่อให้ศึกษาทราบแนวปฏิบัติด้านวิชาการของคณะครุศาสตร์
4.เพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูลและวัตถุประสงค์ด้านกิจกรรมนักศึกษา วินัย และสวัสดิการนักศึกษา
5.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ เจ้าหน้าที่ และอาจารย์

*สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.3ผลที่เกิดกับนักศึกษา*

 

 

2,242 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*