การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (1004801t)

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุก่าร คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (1004801t) ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 2
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.พิจารณาการจัดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2561
2.พิจารณาคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
3.พิจารณาแนวทางปฏิบัติกรณีนักศึกษาตกหล่น (นักศึกษาหลักสูตรเก่า พ.ศ.2555)

433 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*