ข่าวทั่วไป

ชี้แจงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ชี้แจงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ โดยจะมีการทดสอบในวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 นี้ ณ อาคาร 41 (สามารถดูรายชื่อห้องสอบได้ที่กลุ่ม INTENSIVE COURSE SRRU 2019) 696 total views, no views [อ่านต่อ..]

696 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41   390 total views, no views today

390 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ทุกตำแหน่ง)

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 15.30 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดเลือกตั้ง องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทุกตำแหน่ง ดังนี้ ประธานสภานักศึกษา (ภาคปกติ) นายกองค์การบริหารนักศึกษา (ภาคปกติ) นายกสโมสรนักศึกษา (ภาคปกติ) โดย คณะครุศาสตร์ หน่วยเลือกตั้งที่ 6  ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 41       [อ่านต่อ..]

313 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทำสัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2562

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทำสัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด     508 total views, no views today

508 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาและวิทยาการคำนวณในสถานศึกษา

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ วารี ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาและวิทยาการคำนวณในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ครูปิยะพงษ์ พรหมบุตร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ จากโรงเรียนเทพอุดมวิทยา มาเป็นวิทยากรในวันนี้ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 47 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 2 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาและวิทยาการคำนวณในสถานศึกษา [อ่านต่อ..]

605 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การขอความอนุเคราะห์ส่งผลการเรียน จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2.ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 3.ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” 4.ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการขอเบิกจ่ายงบประมาณ 5.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 6.การขอแก้ไขผลการเรียน [อ่านต่อ..]

433 total views, no views today