ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21

วันที่1-3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 โดยคณะครุศาสตร์ได้จัดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 2.เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 115 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ผู้บริหาร อาจารย์ [อ่านต่อ..]

568 total views, no views today