โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพปัญหาการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพปัญหาการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และเบต 3 จำนวน 20 โรงเรียน และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 20 คน ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้
1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และ เขต 3
2.เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียน นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษษสุรินทร์เขต 1 และ เขต 3
3.เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 และเขต 3 และสำหรับโรงเรียนที่มีความสนใจนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

3,439 total views, 3 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.