นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวด ‘การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 30 มิติ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวด ‘การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน”  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวพัณณิตา เคนแสนโคตร และนางสาวอนัญญา บุญมาก ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ นายศิวกร ศรีจุดานุ และนางสาวลักษณารีย์ น้ำทอง

 

 

4,853 total views, 28 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.