การประชุมอนุคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 18 มีนาคม2563 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอนุคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.กิจกรรมเสริมความเป็นครู
2.แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3.แนวทางการจัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู KSP
4.แนวทางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5.แนวทางการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน SIL 2

419 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.