นายกสภาฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ช่วง COVID-19 ของคณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ ประธานคณะกรรมการกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และ รศ.กฤษณ์ ปิ่นทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในช่วงสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย SRRU e-Learning Platform Moodle และผ่านระบบแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

696 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.