เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองเข้ามารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ปีการศึกษา 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ดำเนินการรายงานตัวบุคคลที่ผ่านการคำเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น 178 คน สละสิทธิ์ไม่มารายงานตัว 2 คน

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่คุรุสภาอนุมัติ จำนวน 180 คน จึงให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 181 – 182 มารายงานตัวในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องศูนย์ประสานงานโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ชั้น 1 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยให้ผู้มีรายชื่อขอเตรียมเอกสารหลักฐานมาใช้ประกอบการรายงานตัว ชำระค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาตลอดหลักสูตรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 37,200 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) และสวมใส่หน้ากากอนามัยมาด้วย

ตรวจสอบรายชื่อและเอกสารประกอบการรายงานตัวได้ที่

https://bit.ly/2D4ETdv

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4471 0047 ต่อ 0100, 0 4404 1551 หรือนายสมศักดิ์ ใบขุนทด ผู้ประสานงานหลักสูตร ป.บัณฑิต โทร. 08 9105 1334

430 total views, 1 views today

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.