ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนในการส่งเสริมพัฒนาการและผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้นจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นเพื่อส่งเสริมการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

441 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.