ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

🎉 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“รองศาสตราจารย์” จากการประชุมครั้งที่ 4/2565
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ดังนี้
– รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง

3,977 total views, 1 views today