โครงการ “วันสงกรานต์ ครุศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีไทย” ประจำปี 2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “วันสงกรานต์ ครุศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณไทย”ประจำปี 2565 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมสืบสาน/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีสงกรานต์ของไทย อีกทั้งยังได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคลากรอาวุโสและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

1,307 total views, 1 views today