ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปี 2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้ารับฟังการประเมิน ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41

กรรมการตรวจหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน : ประธาน
2.ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ : กรรมการ
3.อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา: กรรมการและเลขานุการ
4.นายสุรเดช นวะสิมัยนาม/นายนิสิทธิ์ชน เกษฎา : ผู้ช่วยเลขานุการ

596 total views, 1 views today