ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำและการบริหาร ประจำปี 2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำและการบริหาร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้ารับฟังการประเมิน ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41

กรรมการตรวจหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำและการบริหาร
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ : ประธาน
2.ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อุดม หอมคำ : กรรมการ
3.อาจารย์ ดร.วิจิตรา โพธิสาร : กรรมการและเลขานุการ
4.นางสาวศศิพิมพ์ สายกระสุน : ผู้ช่วยเลขานุการ

   

854 total views, 1 views today