ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากการประชุมครั้งที่ 5/2565

🎉 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากการประชุมครั้งที่ 5/2565
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดังนี้
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช แพ่งกุล

735 total views, 1 views today