ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ประจำปี 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้ารับฟังการประเมิน ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41

กรรมการตรวจหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกรณ์ ปะพาน : ประธาน
2.ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ : กรรมการ
3.อาจารย์ ดร.วิจิตรา โพธิสาร : กรรมการและเลขานุการ
4.นายพีรดลย์ สุวรรณพานิช/นายสำเร็จ สาคเรศ : ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

1,243 total views, 1 views today