โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาในการเสริมความเป็นครูให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาในการเสริมความเป็นครูให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะครุศาสตร์
ทีมงานวิทยากร โดย คณาจารย์จากสาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ และกิจกรรมพิเศษ โดยวิทยากรจาก สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

746 total views, 2 views today