หน้าแรก ข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวทั่วไป การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

ผู้เขียน Audiovisual M

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
     ๑.๑ แจ้งกำหนดการเดินทางของ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
     ๑.๒ กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
     ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
      ๓.๑ ขอตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความวิจัย
      ๓.๒ ขอความอนุเคราะห์กลั่นกรองการเทียบโอนผลการเรียน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
     –  การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)
     – การขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปบทความและงานวิจัย)
     –  รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์                                  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
     ๕.๑ การใช้ Tablet แทนการใช้กระดาษในการประชุม

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00