คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 254 ง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565

7,951 total views, 1 views today