Home ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงาน รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) 

โครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงาน รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) 

by chousakun kassada

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงาน รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี)  จำนวน 19 สาขาวิชา นำเสนอผ่านระบบออนไลน์ zoom โดยมีคณะกรรมการแต่หลักสูตรเข้าร่วมประเมิน ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ดังนี้
1.  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2.  เพื่อให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้ แล้วนำเสนอในรูปแบบการสัมมนาผลงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00