พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

5,902 total views, 1 views today