การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4/2565

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสอนออนไลน์ ชั้น 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Zoom จัดโดยสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

6,660 total views, 2 views today