การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมช้างแดง และรูปแบบออนไลน์
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.ขอความอนุเคราะห์กลั่นกรองการเทียบโอนผลการเรียน
2.ขอประชาสัมพันธ์รับฟังคำชี้แจงประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
3.แบบเสนอหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่เข้าระบบคลังหน่วยกิต
4.ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมและส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการศึกษา
5.การขออนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ครั้งที่2)
6.การแก้ไขผลการเรียน รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่1/2565
7.การขอนำเสนอหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่เข้าคลังหน่วยกิต จำนวน 12 หลักสูตร
8.การขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปบทความและงานวิจัย)

9,221 total views, 1 views today