หน้าแรก ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โครงการปฐมนิเทศนักศึกษารายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 (SIL3)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษารายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 (SIL3)

ผู้เขียน chousakun kassada
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษารายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 (SIL3) โดยมีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุมช้างเผือก และนักศึกษารายอื่นเข้าร่วมในรูปแบบอนไลน์ webex
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ค.บ.4ปี) ชั้นปีที่ 3ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ชี้แจงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 3 (SIL3) เพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่แสดงออกถึงความรักแบะศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบัติตนของครูที่สะท้อนถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู การมีจรรยาบรรณต่อตนเอง และวิชาชีพนั้น

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00