โครงการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน แลพัฒนาทักษะชีวิตในนักเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน แลพัฒนาทักษะชีวิตในนักเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียนในนักเรียน สำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1, เขต 2,เขต 3 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

6,573 total views, 2 views today