โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว รองอธิการบดี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรรณวิชาชีพครู และเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู มีผู้เข้าร่วม คือ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 180 คน

33,198 total views, 4 views today