การประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 คณะครุศาสตร์และในรูปแบบออนไลน์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

  1. รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565
  2. การยกร่างหมวดรายวิชาชีพครูตามแนวทางการศึกษามุ่งผลลัพธ์ (OBE)
  3. การจัดโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแบบ ว PA ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
  4. การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรเข้ารับรางวัลเพชรราชภัฏ(ครุศาสตร์) ประจำปี 2566 ประเภทนักศึกษาครุศาสตร์ดีเด่น ศิษย์เก่าครุศาสตร์ดีเด่น และอาจารย์ครุศาสตร์ดีเด่น(ระดับมหาวิทยาลัย)
  5. รูปแบบการผลิตและพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (One Page)
  6. กำหนดการส่งแบบรายงานผลการจัดการวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ค.บ.4 ปี) และ (ค.บ.5 ปี)
  7. กำหนดโครงการการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  8. กำหนดการจัดแสดงผลงานและจัดนิทรรศการจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและนำเสนอผลงานในประเด็น การพัฒนาครูนวัตกรรมสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
  9. กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางชีวิตช้าราชการครู กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนาข้อสอบภาค ข.(วิชาเอก) และกิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. (วิชาเอก 19 สาขาวิชา

16,664 total views, 4 views today