โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้งานดิจิทัล สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้งานดิจิทัล สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการใช้งานดิจิทัล รวมถึงการสื่อสาร การสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆที่มหาวิทยาลัยให้บริการเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และใช้งานดิจิทัลในชีวิตประจำวันต่อไป โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41

10,273 total views, 1 views today