โครงการพัฒนาคณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) กิจกรรมที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นตามแนวทางการพัฒนาข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA)

วันที่ 25-26 มีนาคม 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาคณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) กิจกรรมที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นตามแนวทางการพัฒนาข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ให้กับคณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,
ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
นายพรรษา ฉายกล้า ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ, คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และ
นายเดชา การรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารและตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 เวลา 08.00- 16.30 น. ณ ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท
📸Nantiya

21,204 total views, 1 views today