หน้าแรก ข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวการอบรม รายงานผลการดำเนินงานและรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการออมสินและมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

รายงานผลการดำเนินงานและรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการออมสินและมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

ผู้เขียน คณะครุศาสตร์

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอโครงการ (ย่อย) ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์และบริการ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ในการนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านม่วงบุญมี ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่ม่วงบุญมีและคณะครุศาสตร์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผลเชิงท่องเที่ยว “บัวเชดเมืองผลไม้” ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผลเชิงท่องเที่ยวตำบลจรัสและคณะวิทยาการจัดการ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านโนนทองร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านโนนทองและคณะวิทยาการจัดการ โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานสำหรับใช้งานและการตกแต่งบ้านของกลุ่มจักสานตำบลทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ร่วมกับชุมชนผู้สูงอายุตำบลทุ่งมนและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโครงการวิสาหกิจชุมชนปราสาทตาเมือน : หมู่บ้านรักษ์ป่า ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ สุขวิถีผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ปราสาทตาเมือนและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00