ข่าวทั่วไป

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยในเวลา 07.09 น. มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เวลา 08.19 น. มีพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้บริหาร คณบดี และผ้อำนวยการสำนัก สถาบัน จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ [อ่านต่อ..]

3,142 total views, 72 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561  ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การอนุมัติผลการเรียนระดับปริญญาตรี 2.การแก้ไขผลการเรียน 3.การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย 4.พิจารณาอาจารย์ผู้สอน แทนอาจารย์ศึกษา พาหะมาก 1,506 total views, [อ่านต่อ..]

1,506 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

พิธีสืบสานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีสืบสานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ปีการศึกษา 2561 โดยคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมนำเครื่องเซ่นไหว้มากราบไหว้บรรพบุรุษ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวิญญาณที่อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำหรับประเพณี “แซนโฎนตา” ชาวไทยเชื้อสายเขมรมีความเชื่อว่า เมื่อถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ประตูยมโลกจะเปิด เพื่อให้ผู้รับกรรมที่อยู่ในนรกได้เดินทางมาเยี่ยมญาติได้ ชาวเขมรจึงจัดทำอาหาร ขนม ข้าวต้ม ในตอนเย็นของวันขึ้น [อ่านต่อ..]

1,004 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสัมมนารายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (ขั้นออกสังเกต) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนารายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (ขั้นออกสังเกต) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ 1,100 คน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 20 คน ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ [อ่านต่อ..]

1,796 total views, 8 views today