ข่าวทั่วไป

อาสาบำเพ็ญประโยชน์ : กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ภายในโรงเรียน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารญ์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คระครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการอาสาบำเพ็ญประโยชน์ : กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนราวนคร ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโคงการ ดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะและจิตอาสา 2.เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกกิจกรรมสาธารณะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่คณะ 3.เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างโรงเรียนต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียน 4.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครุศาสตร์กับโรงเรียนและชุมชนบ้านราวนคร 66 total views, 66 views today

66 total views, 66 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมอนุคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอนุคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงันี้ 1.หลักสูตรการผลิตครู 4 ปี 2.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 3.การเลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4.รายวิชาการสังเกตการณ์สอน 98 total views, 98 views today

98 total views, 98 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาครู (ภายใต้โครงการพี่ทหารสานฝันก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาครู (ภายใต้โครงการพี่ทหารสานฝันก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0) โดยมีรองแม่ทัพภาคที่ 2 และกองพลทหารราบที่ 6 พร้อมด้วย อ.ศักดิ์ครินช์ จงหาญ (ครูนะ) วิทยากรมาบรรยายพิเศษในการสร้างแรงบันดาลใจ inspiration talk ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ห้องฑัลทวาลธิเธียเตอร์ (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการเรียนในสายวิชาชีพครู 2.เพื่อจุดประกายความคิด วางอนาคตรากฐานของตัวนักศึกษาเอง และสนองนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา [อ่านต่อ..]

115 total views, 4 views today

ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม)

ประกาศคณะครุศาสตร์ ฉบับที่ 005/2562 เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม)ประจำปีงบประมาณ 2562       96 total views, 6 views today

96 total views, 6 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ยินดีต้อนรับ รองแม่ทัพภาคที่ 2 และกองพลทหารราบที่ 6 พร้อมด้วย อ.ศักดิ์ครินช์ จงหาญ (ครูนะ) วิทยากร บรรยายพิเศษ การสร้างแรงบันดาลใจ inspiration talk ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์

📣 ยินดีต้อนรับ 📣 รองแม่ทัพภาคที่ 2 และกองพลทหารราบที่ 6 พร้อมด้วย อ.ศักดิ์ครินช์ จงหาญ (ครูนะ) วิทยากร บรรยายพิเศษ การสร้างแรงบันดาลใจ inspiration talk ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องฑัลทวาลธิเธียเตอร์ (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 total views, no views today

186 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

วันราชภัฏ” ๑๔ กุมภาพันธ์ ครบรอบ ๒๗ ปี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดงาน “วันราชภัฏ” ครบรอบ 27 ปีวันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ ในชื่องาน “นามราชภัฏสง่าศรี ด้วยพระบารมีล้นเกล้า” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยหน่วยงานภายในต่าง ๆ ได้ร่วมพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวปฏิญาณตน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารีร่วมกัน ตามลำดับ สำหรับการจัดงานวันราชภัฏ [อ่านต่อ..]

434 total views, 4 views today