สาขาวิชาพลศึกษา

กิตติศักดิ์  มีเจริญ

อาจารย์กิตติศักดิ์ มีเจริญ
ตำแหน่งทางการบริหาร : ประธานหลักสูตรสาขาพลศึกษา
ปริญญาตรี   : วท.บ. (สันทนาการ)
ปริญญาโท   : กศ.ม. (พลศึกษา)
ความชำนาญ :
E-mail :

sompong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ ทองอร่าม
ปริญญาตรี   :ค.บ.(พลศึกษา)
ปริญญาโท   :ค.ม.(พลศึกษา)
ความชำนาญ :
E-mail :

สุรเดชณ์ โพธิกุล

อาจารย์สุรเดช โพธิกุล
ปริญญาตรี   : ศษ.บ. (พลศึกษา)
ปริญญาโท   : ค.ม. (พลศึกษา)
ความชำนาญ :
E-mail :

kecha

อาจารย์เกชา พูลสวัสดิ์
ปริญญาตรี   : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ปริญญาโท   : ค.ม. (พลศึกษา)
ปริญญาเอก  : กำลังศึกษาต่อ
ความชำนาญ :
E-mail :

วารีรัตน์  แย้มประดิษฐ์

อาจารย์วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์
ปริญญาตรี   : วท.บ. (สันทนาการ)
ปริญญาโท   : กศ.ม. (พลศึกษา)
ความชำนาญ :
E-mail :

สมพงษ์ มณีศักดิ์ประเสริฐ

อาจารย์สมพงษ์ มณีศักดิ์ประเสริฐ
ปริญญาตรี   : วท.บ. (พลศึกษา)
ปริญญาโท   : ค.ม. (พลศึกษา)
ความชำนาญ :
E-mail :

เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ

อาจารย์เลิศวัลลภ  ศรีษะพลภูสิทธิ
ปริญญาตรี   : ค.บ. (พลศึกษา)
ปริญญาโท   : ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ปริญญาเอก  : กำลังศึกษาต่อ
ความชำนาญ :
E-mail :

ออ.จักรี  อย่าเสียสัตย์

อาจารย์จักรี  อย่าเสียสัตย์
ปริญญาตรี   : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ปริญญาโท   : ค.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา)
ปริญญาเอก  : กำลังศึกษาต่อ
ความชำนาญ :
E-mail :

สเน่ห์  ศรีงาม

อาจารย์เสน่ห์  ศรีงาม
ปริญญาตรี   : วท.บ. (พลศึกษา)
ปริญญาโท   : ศศ.ม. (พลศึกษา)
ความชำนาญ :
E-mail :