No Picture
ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 3 การจัดงานวันเด็ก ของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2561, การวิเคราะห์แผนการปฏิบัติงาน, การจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561, โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตระและระดับบัณฑิตศึกษาด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560, คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และการคัดเลือกนักศึกษาหมู่เรียนละ 2 คน เพื่อรับการอบรมเป็นนักศึกษาแกนนำ TO BE [อ่านต่อ..]

125 total views, 3 views today

ประกาศ

คณะครุศาสตร์อวยพรปีใหม่ 2561

วันที่ 4 มกราคม 2561 นายคมสัน สุพรรณภพ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคระครุศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ในนามตัวแทนจากคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ 2561 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะเกษตรศาสตร์ฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ คณะวิทยาการฯ สำนักวิจัยฯ สำนักส่งเสริมฯ 316 total views, no views today

316 total views, no views today

ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่3/2560 ณ ห้องรับรองวิทยากร โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 4 แผนการปฏิบัติงาน (ผ.1) ประจำปีงบประมาณ 2561 458 total views, 1 views today

458 total views, 1 views today

ประกาศ

คณะครุศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพ ผศ.ดร.กัญญา โพธิวัฒน์

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ดร.นุชจรี บุญเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและ อ.ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพ ผศ.ดร.กัญญา โพธิวัฒน์ ณ วัดหนองบัว จ.สุรินทร์ 500 total views, 1 views today

500 total views, 1 views today