ข่าวจากฝ่ายวิชาการ

การประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่1 ประจำปี 2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 มีกำหนดให้มีการทดสอบในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565  โดยมีตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 19 หลักสูตรเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ cisco webex   243 total views, 31 views today

243 total views, 31 views today

..

กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาและจองรายวิชาเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

 กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาและจองรายวิชาเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565  ภาคปกติ กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาและจองรายวิชาตามชั้นปี ดังนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 27 พ.ค.65 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 30 พ.ค.65 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 31 พ.ค.65 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 1 มิ.ย.65 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 มิ.ย.65 – เพิ่มถอน รายวิชาด้วยตนเอง (ยกเว้นชั้นปีที่ 1) 6-10 มิ.ย. 65 – [อ่านต่อ..]

62 total views, no views today

..

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องกำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2565 กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ฯ ในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. สอบวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เวลา 12.30 – 14.00 น. [อ่านต่อ..]

63 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการ”ครุศาสตร์อาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ”ครุศาสตร์อาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่งคม อีกทั้งยังเป็นการน้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคาร 41 [อ่านต่อ..]

1,483 total views, no views today