ข่าวทั่วไป

การประชุมอนุคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 18 มีนาคม2563 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอนุคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.กิจกรรมเสริมความเป็นครู 2.แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3.แนวทางการจัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู KSP 4.แนวทางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5.แนวทางการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน SIL 2 157 total views, no views [อ่านต่อ..]

157 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คระครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การดำเนินการตามข้อหารือของมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2.การอนุมัติผลการรเียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 3.การขออนุญาติเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ของอาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา 1,101 total views, no views today

1,101 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งของครูในแนวชายแดนไทย-กัมพูชาจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 5 มีนาคม 2563 วลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งของครูในแนวชายแดนไทย-กัมพูชาจังหวัดสุรินทร์ โดยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะแห่งวิชาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู้ให้แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (การงานอาชีพและคอมพิวเตอร์) โดยการอบรมครั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 93 คน [อ่านต่อ..]

102 total views, no views today