ข่าวทั่วไป
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3/2562 2.การขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน 160 total views, 100 views today

160 total views, 100 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ ประพาน: เป็นประธานการตรวจประเมิน 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ : กรรมการ 3.อาจารย์ ดร.วิจิตรา โพธิสาร : กรรมการและเลขานุการ [อ่านต่อ..]

637 total views, 5 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการตรวจประเมินสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1.อาจารย์ยุทธนา เรียนสร้อย: เป็นประธานการตรวจประเมิน 2.อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา : กรรมการ 3.อาจารย์ ดร.จณัญญา วงศ์เสนา จงศิริ : กรรมการและเลขานุการ 4.นายสุรเดช นวะสิมัยนาม [อ่านต่อ..]

173 total views, 3 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการตรวจประเมินสาขาวิชาพลศึกษา 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม: เป็นประธานการตรวจประเมิน 2.รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง : กรรมการ 3.ดร.ศิวาพร พยัคฆนันท์ : กรรมการและเลขานุการ 4.นายทศพร แก้วเหมือน : [อ่านต่อ..]

67 total views, 3 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการบริหาร ประจำปี 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการบริหาร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมิน ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 กรรมการตรวจหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการบริหาร 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด : เป็นประธานการตรวจประเมิน 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พินศรี : กรรมการ 3.ดร.วิจิตรา โพธิสาร  : กรรมการและเลขานุการ [อ่านต่อ..]

67 total views, 3 views today

ข่าวทั่วไป

นายกสภาฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ช่วง COVID-19 ของคณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ ประธานคณะกรรมการกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และ รศ.กฤษณ์ ปิ่นทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในช่วงสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย SRRU e-Learning Platform Moodle และผ่านระบบแอปพลิเคชัน Microsoft [อ่านต่อ..]

418 total views, 4 views today