ขอเชิญประชุม เรียน คณาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่าน ด้วยคณะครุศาสตร์ มีข้อราชการแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับหลักสูตร ค.บ. ๔ ปี (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒)

ขอเชิญประชุม เรียน คณาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่าน ด้วยคณะครุศาสตร์ มีข้อราชการแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับหลักสูตร ค.บ. ๔ ปี (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒) การเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี ฯลฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น ๓ อาคาร ๔๑  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

300 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*