การประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.ภาระงานของอาจารย์
2.ภาระงานสอนของโรงเรียนสาธิตฯ
3.การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง 2562)
4.การเตรียมความพร้อมต้อนรับ พลเอกดาวษ์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
5.การเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560
6.การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562
7.โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
8.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561(ระดับหลักสูตร)
9.การเข้าร่วมทำวิจัย CCR ปีที่ 3
10.แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
11.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
12.ความพร้อมของห้องเรียน อาคาร 41
13.การจัดกิจกรรม EDU RUN 2019 รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง
14.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

278 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*