ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 1.อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกต ประธานการตรวจประเมิน 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ กรรมการ 3.อาจารย์วิจิตรา โพธิสาร กรรมการ 4.นายคงคม [อ่านต่อ..]

3,414 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 1.รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานการตรวจประเมิน 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ กรรมการ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ กระแสโสม กรรมการ [อ่านต่อ..]

280 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft team ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐกรณ์ ปะพาน ประธานการตรวจประเมิน 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ กรรมการ 3.อาจารย์ ดร.วิจิตรา [อ่านต่อ..]

400 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการประเมินสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1.อาจารย์ ดร.ประยงค์ หัตถพรหม ประธานการตรวจประเมิน 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม หอมคำ กรรมการ 3.อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า กรรมการ 4.นางสาวศศิพิมพ์ สายกระสุน/นายทศพรแก้วเหมือน ผู้ช่วยเลขานุการ [อ่านต่อ..]

694 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft team ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการประเมินหลักสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1.อาจารย์ยุทธนา เรียนสร้อย ประธานการตรวจประเมิน 2.อาจารย์ ดร.จณัญญา วงศ์เสนา จงศิริ กรรมการ 3.อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา กรรมการ 4.นายชูสกุล เกษฎา [อ่านต่อ..]

185 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการประเมินหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1.รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานการตรวจประเมิน 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ กรรมการ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ กรรมการ 4.นางนันทิยา สุพรรณภพ [อ่านต่อ..]

305 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 1.อาจารย์ ดร.ประยงค์ หัตถพรหม ประธานการตรวจประเมิน 2.อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า กรรมการ 3.อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา กรรมการ 4.นางสาววิภาวรรณ บุญรอด/นายพีรดลย์ สุวรรณพานิช [อ่านต่อ..]

152 total views, no views today