ข่าวทั่วไป

การประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.กำหนดการจัดกิจกรรม EDU RUN 2019 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง” 2.การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับการจัดกิจกรรม EDU RUN 2019 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง” 293 total [อ่านต่อ..]

293 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีบรรจุ 2560 รอบปีที่สอง

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีบรรจุ 2560 รอบปีที่สอง ซึ่งครูที่เข้าร่วมโครงการจะต้องดำเนินการเขียนแผนการสอน และนำเสนอการสอนเพื่อรายงาน สกอ. โดยมีอาจารย์สาขาเป็นอาจารย์นิเทศก์ในการตรวจแผนการสอนให้กับครูคืนถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อกำกับติดตามให้ข้อเสนอแนะการเขียนแผน และการวางแผนการนำเสนอผลงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     106 total views, no [อ่านต่อ..]

106 total views, no views today