การประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 2/2565 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใกล้เคียงกันร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อการผลิตครูที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยจัดประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง อาคาร 41 และในระบบออนไลน์ zoom

     

369 total views, 1 views today

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.