การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมช้างกระ และระบบ Online zoom
โดยมีระเบียบวารการประชุม ดังนี้
1.การเปลี่ยนแปลงวันรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2565
2.รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานวารสารคณะครุศาสตร์
3.กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565
4.การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4ปี)
5.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะและสมรรถนะครูให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
6.การขออนุญาตลาศึกษาต่อ (นอกเวลาราชการ)
7.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3
8.รายงานผลการดำเนินงานของทีมผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน  2565(ครั้งที่ 1 รอบ 6เดือน)
9.รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำงบประมาณ 2564

 

1,348 total views, 1 views today