โครงการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเต็มรูป 1 และ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมสรุปและพัฒนากิจกรรม

โครงการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเต็มรูป 1 และ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมสรุปและพัฒนากิจกรรม วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปกิจกรรมเพื่อพัฒนาคู่มือการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เต็มรูป 1 และการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เต็มรูป 2 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปกิจกรรมเพื่อพัฒนาการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เต็มรูป 1 และการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เต็มรูป 2

1,765 total views, 1 views today