โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที 5 (รหัส61)

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที 5 (รหัส61) ที่ต้องเข้ารับการอบรมในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 18 คน ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41
โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แก่นักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
3.เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

13,866 total views, 3 views today