News Ticker

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

..

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM การพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ : การศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education : CBE) จากสถาบันผลิตครูสู่โรงเรียน

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM การพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ : การศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education : CBE) จากสถาบันผลิตครูสู่โรงเรียน  วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41 [อ่านต่อ..]

626 total views, 79 views today

การอบรม

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ : การศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education : CBE) จากสถาบันผลิตครูสู่โรงเรียน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ : การศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education : CBE) จากสถาบันผลิตครูสู่โรงเรียน จัดขึ้น [อ่านต่อ..]

360 total views, 79 views today

ข่าวการอบรม

โครงการพัฒนาระบบการทดสอบสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและสอบบรรจุครู

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการทดสอบสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและสอบบรรจุครู ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41 วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [อ่านต่อ..]

1,550 total views, 158 views today

ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ค.บ.5 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ค.บ.5 ปี) ภาคเรียนที่ [อ่านต่อ..]

1,090 total views, 80 views today

ข่าวจากสาขาวิชาประถมศึกษา

โครงการประชุมทางวิชาการ Conference เพื่อพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 5 (ปีบรรจุ 2563 ) รอบปีที่ 1

วันที่ 23-24 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในโครงการประชุมทางวิชาการ Conference เพื่อพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 5 (ปีบรรจุ 2563 [อ่านต่อ..]

671 total views, 79 views today

ข่าวฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

โครงการ “วันสงกรานต์ ครุศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีไทย” ประจำปี 2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “วันสงกรานต์ ครุศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณไทย”ประจำปี 2565 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 41 [อ่านต่อ..]

747 total views, 84 views today

ข่าวทั่วไป

 

คณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร. พนา จินดาศรี
คณบดีคณะครุศาสตร์

สายตรงคณบดี

โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

ITA คณะครุศาสตร์