กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ออณีน์นรา ดีสม

อาจารย์ ณีน์นรา  ดีสม
ตำแหน่งทางการบริหาร : ประธานกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
การศึกษา
ปริญญาตรี : วท.บ. (จิตวิทยาสังคม)
ปริญญาตรี : ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา)
ปริญญาเอก : กำลังศึกษาต่อ
ความชำนาญ :
E-mail :

ศึกษา  พาหะมาก2

อาจารย์ ศึกษา  พาหะมาก
ปริญญาตรี   : ค.บ. (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว)ค.บ.(สุขศึกษา)
ปริญญาโท   : กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
ความชำนาญ :
E-mail :

ธนศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์  อัศวจุฬามณี
ปริญญาตรี   : ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
ปริญญาโท   : ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ปริญญาเอก  : Ph.D. (Education), Ed.D.(Career Guidance and Counseling)
ความชำนาญ : จิตวิทยาและการแนะแนว
E-mail : surin7799@yahoo.com

กิ่งเพชร  ส่งเสริม2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งเพชร  ส่งเสริม
ปริญญาตรี   : วท.บ. จิตวิทยา)(เกียรตินิยม),ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
ปริญญาโท   : ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
ปริญญาเอก  : กศ.ด.(การศึกษาพิเศษ)
ความชำนาญ :
E-mail :

ดรประดิษฐ์

อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์  ชื่นบาน
ปริญญาตรี   : พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)
ปริญญาโท   : กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ปริญญาเอก  : ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคฯ)
ความชำนาญ :
E-mail :

ออศิริพร  เกตุสระน้อย

อาจารย์ ศิริพร  เกตุสระน้อย
ปริญญาตรี   : ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา)
ปริญญาโท   : ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ความชำนาญ :
E-mail :